SZWAJCAR_got.jpg
logo2013.jpg
blank.jpg
SZWAJCAR_got.jpg
               
Archiwum
Wprowadzono: 04-03-2013 | Ministerstwo Zdrowia
grafika

Tutaj można pobrać broszurę na temat realizowanych programów w ramach obszaru tematycznego: ochrona zdrowia.

* * *

Zakończona została kontraktacja środków w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W wyniku prowadzonej oceny w obszarze tematycznym: „ochrona zdrowia" dofinansowanie otrzymało 8 programów na łączną kwotę 38 979 938 CHF. Informacja o realizowanych programach znajduje się tutaj.

* * *

Cel I "Promocja zdrowego trybu życia oraz zapobieganie chorobom zakaźnym na poziomie krajowym i na obszarach koncentracji geograficznej" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

W dniu 5.07.2012 r. podpisana została Umowa w sprawie realizacji projektu KIK/33 "Edukacja, promocja, profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców" pomiędzy Biurem do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, a Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Realizacja programu KIK/33 rozpoczęła się.

* * *

Cel II "Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją do wielosektorowego podejścia programowego". Trwają nabory wniosków w ramach następujących programów:

KIK/55 "Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych"

Nabór prowadzony jest w terminie: 28.05 - 31.08. 2012 r. przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Aplikować o środki mogą domy pomocy społecznej i placówki opiekuńczo-wychowawcze z terenu województwa lubelskiego. Szczegóły znajdują się tutaj

KIK/56 "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy"

Nabór prowadzony jest w terminie: 14.05 - 20.08. 2012 r. przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Aplikować o środki mogą domy pomocy społecznej i placówki opiekuńczo-wychowawcze z terenu województwa podkarpackiego. Szczegóły znajdują się tutaj

KIK/58 "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem"

Nabór prowadzony jest w terminie: 5.06 - 3.09. 2012 r. przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Aplikować o środki mogą domy pomocy społecznej i placówki opiekuńczo-wychowawcze z terenu województwa małopolskiego. Szczegóły znajdują się tutaj

* * *

Cel I "Promocja zdrowego trybu życia oraz zapobieganie chorobom zakaźnym na poziomie krajowym i na obszarach koncentracji geograficznej" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

W dniu 28.06.2012 r. podpisana została Umowa w sprawie realizacji projektu KIK/68 "Profilaktyczny program edukacyjny w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych" pomiędzy Biurem do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, a Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Realizacja programu KIK/68 rozpoczęła się.

* * *

Cel I "Promocja zdrowego trybu życia oraz zapobieganie chorobom zakaźnym na poziomie krajowym i na obszarach koncentracji geograficznej" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

W dniu 24.05.2012 r. podpisana została Umowa w sprawie realizacji projektu KIK/35 "/Zapobieganie zakażeniom HCV/" pomiędzy Biurem do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, a Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego-Państwowym Zakładem Higieny. Realizacja programu KIK/35 rozpoczęła się.

* * *

Cel I "Promocja zdrowego trybu życia oraz zapobieganie chorobom zakaźnym na poziomie krajowym i na obszarach koncentracji geograficznej" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

W dniu 18.04.2012 r. Kompletna Propozycja Projektu KIK/68 "Profilaktyczny program edukacyjny w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych" złożona przez Główny Inspektorat Sanitarny, otrzymała warunkową akceptację Ministerstwa Spraw Zagranicznych - Szwajcarskiej Agencji do Spraw Rozwoju i Współpracy (SDC). W chwili obecnej trwają prace zmierzające do podpisania umowy finansowej.

* * *

Cel I "Promocja zdrowego trybu życia oraz zapobieganie chorobom zakaźnym na poziomie krajowym i na obszarach koncentracji geograficznej" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

W dniu 19.03.2012 r. Kompletna Propozycja Projektu KIK/33 "Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców " złożona przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, otrzymała warunkową akceptację Ministerstwa Spraw Zagranicznych - Szwajcarskiej Agencji do Spraw Rozwoju i Współpracy (SDC). W chwili obecnej trwają prace zmierzające do podpisania umowy finansowej.

* * *

Cel II "Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją do wielosektorowego podejścia programowego".

W dniu 9.02.2012 r. podpisana została Umowa w sprawie realizacji projektu KIK/55 "Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych" pomiędzy Biurem do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie - Instytucją Realizującą. Realizacja programu KIK/55 rozpoczęła się.

* * *

Cel II "Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją do wielosektorowego podejścia programowego".

W dniu 31.01.2012 r. podpisane zostało Porozumienie w sprawie realizacji projektu KIK/57 "Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych" pomiędzy Biurem do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, a Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach - Instytucją Realizującą. Realizacja programu KIK/57 rozpoczęła się.

* * *

Cel II "Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją do wielosektorowego podejścia programowego".

W dniu 20.01.2012 r. podpisana została Umowa w sprawie realizacji projektu KIK/58 "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" pomiędzy Biurem do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie - Instytucją Realizującą. Realizacja programu KIK/58 rozpoczęła się.

* * *

Cel II "Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją do wielosektorowego podejścia programowego".

W dniu 16.01.2012 r. podpisana została pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a stroną szwajcarską Umowa ws. Projektu KIK/55 "Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych", realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

* * *

Cel II "Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją do wielosektorowego podejścia programowego".

W dniu 11.01.2012 r. podpisana została Umowa w sprawie realizacji projektu KIK/56 "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" pomiędzy Biurem do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie - Instytucją Realizującą. Realizacja programu KIK/56 rozpoczęła się.

* * *

Cel II "Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją do wielosektorowego podejścia programowego".

W dniu 9.12.2011 r. podpisana została pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a stroną szwajcarską Umowa ws. Projektu KIK/56 "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy", realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

W dniu 21.12.2011 r. podpisana została pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a stroną szwajcarską Umowa ws. Projektu KIK/57 "Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych", realizowanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego oraz Umowa ws. Projektu KIK/58 "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem", realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

* * *

W dniu 28.11.2011 r. strona szwajcarska podpisała aneks nr 3 do Umowy w sprawie Funduszu na Przygotowanie Projektów (FPP).Zgodnie z zapisami tegoż aneksu zmniejszono kwotę grantuFPP z 4 000 000 CHF na 3 408 085 CHF. Jednocześnie z uwagi na fakt, iż zmiana umowy dotyczyła jedynie ww. zakresu, modyfikacja Wytycznych dla wnioskodawców aplikujących do Funduszu na Przygotowanie Projektów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ww. zakresie zostanie przeprowadzona w razie konieczności dokonania kolejnej zmiany w dokumencie. Aneks nr 3 dnia 28.11.2011 r. znajduje się na stronie http://www.programszwajcarski.gov.pl w zakładce Dokumenty (FPP).

* * *

Krajowa Instytucja Koordynująca poinformowała, że na podstawie ustaleń pomiędzy KIK a stroną szwajcarską, z dniem 19 października 2011 r. do Aneksu nr 1 Umowy ramowej pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Szwajcarską Radą Federalną o wdrażaniu Szwajcarko-Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszania różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej weszły w życie zmiany dotyczące wysokości indykatywnych alokacji finansowych w ramach poszczególnych obszarów tematycznych. Wysokość alokacji dla obszaru tematycznego: Ochrona zdrowia została zmniejszona o 2 181 148 CHF i wynosi obecnie 38 818 852 CHF.

* * *

Cel II "Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją do wielosektorowego podejścia programowego".

W dniu 27.09.2011 r. strona szwajcarska (Swiss Agency for Development and Cooperation), zaakceptowała warunkowo następujące Kompletne Propozycje Projektów:

 • KIK/55 - "Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych" - złożona przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
 • KIK/57 - "Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych" - złożona przez Wojewodę Świętokrzyskiego
 • KIK/58 - "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" - złożona przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Po wypełnieniu warunków przez Instytucje Realizujące rozpoczną się prace zmierzające do podpisania umów w sprawie projektów oraz umów w sprawie realizacji projektów.

* * *

Krajowa Instytucja Koordynująca i strona szwajcarska uzgodniły obowiązkowe i zalecane wzory materiałów informacyjno-promocyjnych dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, tj. m.in. wzory tablic informacyjnych i pamiątkowych, naklejek, papieru firmowego, prezentacji itp., stanowiące uzupełnienie pakietu wytycznych ws. informacji i promocji. Prace nad wytycznymi ws. informacji i promocji zostały zakończone. W ich skład wchodzą następujące dokumenty:

 • Szwajcarko-Polski Program Współpracy. Informacja i promocja. Wytyczne dla beneficjentów
 • Załącznik nr 1: Księga identyfikacji wizualnej Szwajcarko-Polskiego Programu Współpracy
  • Część 1 - Księga znaku Swiss Contribution
  • Część 2 - Obowiązkowe i rekomendowane wzoru materiałów promocyjnych
 • Załącznik nr 2: Skrócona księga znaku Bundeslogo (logo konfederacji Szwajcarskiej)

Ww. dokumenty znajdują się tutaj.

* * *

Cel I "Promocja zdrowego trybu życia oraz zapobieganie chorobom zakaźnym na poziomie krajowym i na obszarach koncentracji geograficznej" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy"

Kompletna Propozycja Projektu KIK/68 "Profilaktyczny program edukacyjny w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i środków psychoaktywnych"/, dla którego Instytucją Realizującą jest Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) została pozytywnie oceniona przez Instytucję Pośredniczącą oraz Krajową Instytucję Koordynującą i w dniu 11 sierpnia 2011 r. została przekazana stronie szwajcarskiej do dalszej oceny.

* * *

W dniu 3 sierpnia 2011 r. podpisany został aneks nr 2 do Umowy w sprawie Funduszu na Przygotowanie Projektów (FPP). Zgodnie z zapisami aneksu wydłużono termin realizacji FPP oraz tym samym kwalifikowalności wydatków z 14 grudnia 2011 r. do 30 kwietnia 2012 r. W związku z powyższym Krajowa Instytucja Koordynująca (MRR) dokonała odpowiednich zmian w Wytycznych dla wnioskodawców aplikujących do Funduszu na Przygotowanie Projektów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Jednocześnie do dokumentu wprowadzono zapis o możliwości realizacji projektu przez Instytucję Realizującą w ramach FPP, dłuższego niż 6 miesięcy. Zmodyfikowane Wytyczne znajdują się tutaj.

* * *

Cel I "Promocja zdrowego trybu życia oraz zapobieganie chorobom zakaźnym na poziomie krajowym i na obszarach koncentracji geograficznej" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

W dniu 26.07.2011 r. podpisana została Umowa w sprawie realizacji projektu KIK/34 "Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej" pomiędzy Biurem do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, a Instytutem Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła. Realizacja programu KIK/34 rozpoczęła się.

* * *

Cel I "Promocja zdrowego trybu życia oraz zapobieganie chorobom zakaźnym na poziomie krajowym i na obszarach koncentracji geograficznej" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

W dniu 8.07.2011 r. Kompletna Propozycja Projektu KIK/35 "Zapobieganie zakażeniom HCV" złożona przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, otrzymała warunkową akceptację Ministerstwa Spraw Zagranicznych - Szwajcarskiej Agencji do Spraw Rozwoju i Współpracy (SDC). W chwili obecnej trwają prace zmierzające do podpisania umowy finansowej.

* * *

Cel II "Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją do wielosektorowego podejścia programowego" - po stronie polskiej zakończyła się ocena czterech Kompletnych Propozycji Projektów złożonych w ramach Celu II.

W dniu 8.07.2011 r. Kompletna Propozycja Projektu KIK/56 "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy"" złożona przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie otrzymała warunkową akceptację Ministerstwa Spraw Zagranicznych - Szwajcarskiej Agencji do Spraw Rozwoju i Współpracy (SDC). W chwili obecnej trwają prace zmierzające do podpisania umowy finansowej.

* * *

Cel I "Promocja zdrowego trybu życia oraz zapobieganie chorobom zakaźnym na poziomie krajowym i na obszarach koncentracji geograficznej" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

W dniu 15.06.2011 r. podpisana została Umowa w sprawie Projektu KIK/34 "Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej" pomiędzy Ambasadą Szwajcarii w Warszawie a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.

* * *

Cel I "Promocja zdrowego trybu życia oraz zapobieganie chorobom zakaźnym na poziomie krajowym i na obszarach koncentracji geograficznej" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

W dniu 20.12.2010 r. Kompletna Propozycja Projektu "/Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej/" złożona przez Instytut Żywości i Żywienia otrzymała warunkową akceptację Ministerstwa Spraw Zagranicznych - Szwajcarskiej Agencji do Spraw Rozwoju i Współpracy (SDC). W chwili obecnej trwają prace zmierzające do podpisania umowy finansowej.

* * *

Cel II "Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją do wielosektorowego podejścia programowego" - po stronie polskiej zakończyła się ocena czterech Kompletnych Propozycji Projektów złożonych w ramach Celu II.

Lista Kompletnych Propozycji Projektów pozytywnie ocenionych przez Instytucję Pośredniczącą oraz Krajową Instytucję Koordynującą i przekazanych stronie szwajcarskiej do dalszej oceny:

 • Program nr KIK/55/A: Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, złożony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
 • Program nr KIK/56/A: Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji, złożony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
 • Program nr KIK/57/A: Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych, złożony przez Wojewodę Świętokrzyskiego
 • Program nr KIK/58/A: Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem, złożony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Wszystkie projekty wymagają jeszcze zatwierdzenia przez stronę szwajcarską.

* * *

Uprzejmie informujemy, iż oficjalnie przyjęto nowe logo dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

W związku z powyższym, poprzednio obowiązujące logotypy – tzw. logo standardowe (na niebieskim tle) i logo uproszczone (biały krzyż na czerwonym tle), przestają obowiązywać.

Strona szwajcarska opracowała również Księgę znaków (w wersji polskiej i angielskiej), precyzującą techniczne aspekty stosowania nowego loga.

Obowiązujące loga oraz Księga znaków znajdują się tutaj .

* * *

Cel I "Promocja zdrowego trybu życia oraz zapobieganie chorobom zakaźnym na poziomie krajowym i na obszarach koncentracji geograficznej" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy"

Zarys projektu "Profilaktyczny program edukacyjny w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i środków psychoaktywnych", dla którego Instytucją Realizującą jest Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) został pozytywnie oceniony przez Instytucję Pośredniczącą oraz Krajową Instytucję Koordynującą i w dniu 13 października 2010 r. został przekazany stronie szwajcarskiej do dalszej oceny.

* * *

Cel II „Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją do wielosektorowego podejścia programowego"

W dn. 27-29.09.br. odbyła się wizyta studyjna w Szwajcarii, która miała na celu zapoznanie się ze szwajcarskim systemem opieki społecznej i sposobem funkcjonowania tamtejszych placówek. W wizycie studyjnej uczestniczyli przedstawiciele czterech Instytucji Realizujących w ramach celu 2 obszaru tematycznego Ochrona zdrowia, tj. Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Koszty uczestnictwa w wizycie przedstawicieli ww. Instytucji Realizujących były finansowane w ramach Funduszu na Przygotowanie Projektów – strona szwajcarska przyznała każdej instytucji na ten cel 6 000 CHF dofinansowania. Poza przedstawicielami Instytucji Realizujących w wizycie uczestniczyli także przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jako Krajowej Instytucji Koordynującej oraz naszego Biura jako Instytucji Pośredniczącej.
Wizyta odbywała się w trzech miastach - Bazylei, Grenchen oraz Zurychu. W części teoretycznej zaproszeni eksperci przedstawili prezentacje dotyczące systemu usług społecznych w Szwajcarii oraz zasad prowadzenia i finansowania poszczególnych placówek. W części praktycznej uczestnicy mieli okazję odwiedzić cztery placówki - dwa domy dla osób w podeszłym wieku, dom dla osób chorych psychicznie i umysłowo oraz placówkę opiekuńczo-wychowawczą. W ramach podsumowania uczestnicy omówili różnice w funkcjonowaniu systemu opieki społecznej w Polsce i Szwajcarii oraz wypowiedzieli się co do wad i zalet każdego z systemów. Zdobyte podczas wizyty doświadczenie ma pomóc Instytucjom Realizującym w lepszym przygotowaniu Kompletnych Propozycji Projektów.

* * *

Cel I „Promocja zdrowego trybu życia oraz zapobieganie chorobom zakaźnym na poziomie krajowym i na obszarach koncentracji geograficznej"

Program pn.: Zapobieganie chorobom zakaźnym na poziomie krajowym i regionalnym poprzez rozwój strategii i struktur instytucji ochrony zdrowia, który realizowany miał być przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny został decyzją Ministerstwa Zdrowia wycofany z ubieganie się o dofinansowanie w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W jego miejsce Ministerstwo Zdrowia zgłosiło program pn.: "Profilaktyczny program edukacyjny w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i środków psychoaktywnych", który realizowany będzie przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS). W chwili obecnej GIS jest w trakcie sporządzania Zarysu Projektu, który następnie poddany zostanie standardowej ocenie przez Instytucję Pośredniczącą, Krajową Instytucję Koordynującą oraz stronę szwajcarską.

* * *

Cel I „Promocja zdrowego trybu życia oraz zapobieganie chorobom zakaźnym na poziomie krajowym i na obszarach koncentracji geograficznej"

W związku z wycofaniem się Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z realizacji programu: Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do dzieci przedszkolnych, ich rodziców, opiekunów i wychowawców Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję, iż nową Instytucją Realizującą dla tego programu będzie Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.

* * *

Cel I „Promocja zdrowego trybu życia oraz zapobieganie chorobom zakaźnym na poziomie krajowym i na obszarach koncentracji geograficznej" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy"

Zarys projektu Zapobieganie chorobom zakaźnym na poziomie krajowym i regionalnym poprzez rozwój strategii i struktur instytucji ochrony zdrowia przygotowany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny został pozytywnie oceniony przez Instytucję Pośredniczącą oraz Krajową Instytucję Koordynującą i w dniu 4 marca 2010 r. został przekazany stronie szwajcarskiej do dalszej oceny.

* * *

Cel II „Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją do wielosektorowego podejścia programowego"

Lista Zarysów projektów pozytywnie ocenionych przez Instytucję Pośredniczącą oraz Krajową Instytucję Koordynującą i przekazanych stronie szwajcarskiej do dalszej oceny:

- Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych - Wojewoda Świętokrzyski

- Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji Ź- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

- Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

- Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Wszystkie projekty wymagają jeszcze zatwierdzenia przez stronę szwajcarską.

* * *

Cel I "Promocja zdrowego trybu życia oraz zapobieganie chorobom zakaźnym na poziomie krajowym i na obszarach koncentracji geograficznej" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego uzgodniło ze stroną szwajcarską sposób wykorzystania środków niealokowanych przewidzianych w Umowie ramowej pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Szwajcarską Radą Federalną o wdrażaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W wyniku tych uzgodnień przeznaczono dodatkowe 6 mln CHF na obszar tematyczny Ochrona zdrowia. W związku z tym do dalszej oceny zostanie skierowany Zarys projektu Zapobieganie chorobom zakaźnym na poziomie krajowym i regionalnym poprzez rozwój strategii i struktur instytucji ochrony zdrowia, złożony przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny. Dotychczas program ten w wyniku oceny merytorycznej przeprowadzonej przez Instytucję Pośredniczącą, znajdował się na liście rezerwowej. Ostateczną decyzję co do zatwierdzenia Zarysu projektu i przygotowania przez NIZP-PZH Kompletnej Propozycji Projektu podejmie strona szwajcarska.

* * *

Cel I "Promocja zdrowego trybu życia oraz zapobieganie chorobom zakaźnym na poziomie krajowym i na obszarach koncentracji geograficznej" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Lista Zarysów projektów pozytywnie ocenionych przez Instytucję Pośredniczącą oraz Krajową Instytucję Koordynującą i przekazanych stronie szwajcarskiej do dalszej oceny:

  -

Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej - Instytut Żywności i Żywienia.

  -

Zapobieganie zakażeniom HCV - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny.

  -

Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do dzieci przedszkolnych, ich rodziców, opiekunów i wychowawców - Gdański Uniwersytet Medyczny.

Wszystkie projekty wymagają jeszcze zatwierdzenia przez stronę szwajcarską.

* * *

Komitet Monitorujący Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na posiedzeniu w dniu 25 maja 2009 r. zatwierdził kryteria oceny merytorycznej projektów w obszarze tematycznym Ochrona zdrowia, cel II - Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną , z preferencją dla wielosektorowego podejścia programowego.

* * *

Komitet Monitorujący Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w wyniku głosowania w trybie procedury obiegowej, zatwierdził 9 kwietnia 2009 r. kryteria oceny merytorycznej projektów w obszarze tematycznym Ochrona zdrowia, cel I - Promocja zdrowego trybu życia oraz zapobieganie chorobom zakaźnym na poziomie krajowym i na obszarach koncentracji geograficznej.

* * *

W ramach obszaru tematycznego: Ochrona zdrowia stosowana jest pozakonkursowa procedura wyboru Programów. W związku z tym realizowane będą Programy wskazane przez Ministra Zdrowia oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej, po uprzedniej akceptacji strony szwajcarskiej zgodnie z zapisami Umowy Ramowej pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Szwajcarską Radą Federalną o wdrażaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz zgodnie z Systemem zarządzania i wdrażania w Polsce zatwierdzonym przez Panią Elżbietę Bieńkowską - Ministra Rozwoju Regionalnego.

Nie będzie prowadzony otwarty nabór/konkurs programów.

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
mapa projektów.jpg
Dialog społeczny - wybrane logo..jpg
Konkurs_POWER_Pielęgniarki.jpg
Pielegniarstwo i położnictwo.jpg
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
grafika
Wprowadzono: 25-05-2016
Ministerstwo Zdrowia
Ilość fotografii: 7