SZWAJCAR_got.jpg
logo2013.jpg
blank.jpg
SZWAJCAR_got.jpg
               
Podstawowe informacje
Wprowadzono: 05-04-2013 | Ministerstwo Zdrowia
grafika

Informacje ogólne oraz cele

 

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy (SPPW) ma na celu zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych w ramach rozszerzonej Unii Europejskiej. 19 maja 2004 r. podczas Szczytu Szwajcaria - UE, strona szwajcarska zadeklarowała gotowość ustanowienia szwajcarskiego programu pomocowego w wysokości 1 mld CHF. Negocjacje między Komisją Europejską a Rządem Szwajcarii zakończyły się dnia 27 lutego 2006 r. podpisaniem tzw. Memorandum of Understanding. Zgodnie z jego postanowieniami, Polsce, jako jednemu z 10 państw- beneficjentów przypadło 489,020 mln franków szwajcarskich, co stanowi 49% całkowitej puli środków pomocowych. Negocjacje szczegółowych warunków udzielenia pomocy finansowej zakończyły się wraz z podpisaniem między Szwajcarską Radą Federalną a Rządem Polski, dnia 20 grudnia 2007r. Umowy ramowej o wdrażaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej.

SPPW przyczyni się do zmniejszenia różnic społeczno - gospodarczych na obszarze Polski pomiędzy dynamicznie rozwijającymi się regionami a słabo rozwiniętymi obszarami peryferyjnymi, określonymi jako obszary tzw. koncentracji geograficznej (województwa: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie). Ponadto, Program Współpracy będzie miał pozytywny wpływ na zacieśnianie współpracy bilateralnej pomiędzy Polską a Szwajcarią.

 

Ramy czasowe oraz dostępna alokacja

 

W ramach SPPW dostępna jest pomoc finansowa w wysokości 464,57 milionów franków szwajcarskich w 5-letnim okresie zaciągania zobowiązań i 10 -letnim okresie wydatkowania, które rozpoczynają się od daty przyznania pomocy finansowej przez Parlament Szwajcarski, tj. 14 czerwca 2007 r. W dniu 15 września 2008 r. w Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca Szwajcarsko-Polski Program Współpracy.

 

Beneficjenci

Beneficjentami, których projekty otrzymają dofinansowanie w ramach SPPW mogą być:

 • instytucje sektora publicznego i prywatnego
 • organizacje pozarządowe

 

Poziom dofinansowania

 1. do 60 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych Projektu, z wyjątkiem sytuacji wskazanych w punkcie 2 i 3.
 2. do 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych Projektu w przypadku, gdy 15% lub więcej całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu będzie współfinansowane z budżetu jednostek administracji publicznej szczebla centralnego, regionalnego lub lokalnego;
 3. całkowicie finansowane mogą być Projekty dotyczące budowy zdolności instytucjonalnych oraz pomocy technicznej, Projekty realizowane przez organizacje pozarządowe oraz wsparcie finansowe, z którego korzysta sektor prywatny (linie kredytowe, gwarancje, poręczenia, udział w kapitale akcyjnym i zadłużeniu [equity and debt participation]), przy uwzględnieniu przepisów dotyczących udzielania pomocy publicznej.

 

 

Obszar tematyczny: ochrona zdrowia

Dostępna alokacja: ok. 39 mln CHF

Cel I: Promocja zdrowego trybu życia oraz zapobieganie chorobom zakaźnym na poziomie krajowym i na obszarach koncentracji geograficznej (województwa: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie)

Dostępna alokacja: ok. 17 mln CHF

Podejście programowe.

Pozakonkursowa procedura wyboru programów (nie był prowadzony otwarty nabór/konkurs)

Wsparcie w ramach Celu I ma na celu objęcie działań informacyjnych, kampanii promocyjnych, działań szkoleniowych i zapobiegawczych w ramach następujących programów:

 • 1. Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację wzakresie żywienia i aktywności fizycznej społeczeństwa.

Instytucja Realizująca: Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie

 • 2. Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do dzieci przedszkolnych, ich rodziców, opiekunów i wychowawców.

Instytucja Realizująca: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

 • 3. Zapobieganie zakażeniom HCV.

Potencjalne Instytucje Realizujące: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny - instytucja wiodąca, Główny Inspektorat Sanitarny, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademia Medyczna we Wrocławiu, Państwowa Inspekcja Sanitarna

 • 4. 4. Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Instytucja Realizująca: Główny Inspektorat Sanitarny

 

 

Szczegółowy opis Celu I znajduje się w dokumencie: Opis obszaru Cel I, tutaj.

Dokumenty:

Kryteria oceny merytorycznej Cel I

Opis obszaru Cel I

Wytyczne strony szwajcarskiej w sprawie kwalifikowalności wydatków, Cel I

Lista załaczników KPP Cel I


Wytyczne w sprawie kwalifikowalności podatku VAT

Harmonogram rzeczowo - finansowy - wzór

Budżet - wzór Cel I - wersja angielska

Budżet - wzór Cel I - wersja polska

 

Cel II: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną (województwa: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie), z preferencją dla wielosektorowego podejścia programowego.

 

Dostępna alokacja:ok. 22 mln CHF

Podejście programowe.

Pozakonkursowa procedura wyboru programów (nie był prowadzony otwarty nabór/konkurs)

Realizowane programy mają na celu wspieranie domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ich personelu. Instytucjami Realizującymi programy są: Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej, w Lublinie, Krakowie i Rzeszowie oraz Świętokrzyski Urząd Wojewódzki.

Szczegółowy opis Celu II znajduje się w dokumencie: Opis obszaru Cel II, tutaj.

 

 

 

Dokumenty:

Opis obszaru Cel II

Kryteria oceny merytorycznej Cel II

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków Cel II

Lista załączników KPP Cel II

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności podatku VAT

Harmonogram rzeczowo - finansowy - wzór

Budżet - wzór Cel II

 

 

 

 

Lista Umów w sprawie przygotowania Projektów podpisanych w obszarze: "ochrona zdrowia" w ramach Funduszu na Przygotowanie Projektów:

 

 

Cel 1 "Promocja zdrowego trybu życia oraz zapobieganie chorobom zakaźnym na poziomie krajowym i na obszarach koncentracji geograficznej"

Nr
projektu

Tytuł projektu

Instytucja Realizująca

Kwota
grantu CHF

Data podpisania
Umowy ws. przygotowania
Projektu

KIK/34/A

Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz
chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa
w zakresie żywienia i aktywności fizycznej

Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła

15 300

15.02.2010

KIK/35/A

Zapobieganie zakażeniom HCV

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

3 825

30.07.2010

KIK/68/A

Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Główny Inspektorat Sanitarny

10 625

3.02.2011

KIK/33/A

Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do dzieci przedszkolnych, ich rodziców, opiekunów i wychowawców

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

13 500

29.03.2011

Cel 2 "Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją do wielosektorowego podejścia programowego"

Nr
projektu

Tytuł projektu

Instytucja Realizująca

Kwota
grantu CHF

Data podpisania
Umowy ws. przygotowania
Projektu

KIK/56/A

Poprawa infrastruktury domów pomocy
społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie
kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

18 000

16.08.2010

KIK/55/A

Poprawa jakości usług świadczonych
w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

18 000

22.09.2010

KIK/57/A

Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia
podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

18 000

13.08.2010

KIK/58/A

Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

18 000

8.09.2010

 

 

Lista programów w ramach obszaru tematycznego „ochrona zdrowia", które otrzymały pozytywną decyzję strony szwajcarskiej:

 

Cel 1 "Promocja zdrowego trybu życia oraz zapobieganie chorobom zakaźnym na poziomie krajowym i na obszarach koncentracji geograficznej"

Nr
programu

Tytuł programu

Instytucja Realizująca

Data akceptacji Kompletnej Propozycji Projektu

Kwota
grantu CHF

Data podpisania
Umowy
w sprawie projektu

Data podpisania
Umowy
w sprawie realizacji
projektu

KIK/34

Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej

Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła

20.12.2010

4 500 000

15.06.2011

26.07.2011

KIK/35

Zapobieganie zakażeniom HCV

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

8.07.2011

3 969 421

9.05.2012

24.05.2012

KIK/33

Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

19.03.2012

5 139 919

14.06.2012

5.07.2012

KIK/68

Profilaktyczny program edukacyjny w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Główny Inspektorat Sanitarny

18.04.2012

3 438 691

1.06.2012

28.06.2012

 

Cel 2 "Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją do wielosektorowego podejścia programowego"

Nr
programu

Tytuł programu

Instytucja Realizująca

Data akceptacji Kompletnej Propozycji Projektu

Kwota
grantu CHF

Data podpisania
Umowy
w sprawie projektu

Data podpisania
Umowy
w sprawie realizacji
projektu

KIK/56

Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub
placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

8.07.2011

4 683 012

9.12.2011

11.01.2012

KIK/55

Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

27.09.2011

5 171 509

16.01.2012

9.02.2012

KIK/57

Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

27.09.2011

5 962 399

21.12.2011

31.01.2012

KIK/58

Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

27.09.2011

6 114 987

21.12.2011

20.01.2012

 

 

Realizowane programy

 

Cel 1 "Promocja zdrowego trybu życia oraz zapobieganie chorobom zakaźnym na poziomie krajowym i na obszarach koncentracji geograficznej"

Nr
programu

Tytuł programu

Instytucja Realizująca

Więcej informacji

KIK/34

Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej

Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła

Więcej informacji

KIK/35

Zapobieganie zakażeniom HCV

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

Więcej informacji

KIK/68

Profilaktyczny program edukacyjny w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Główny Inspektorat Sanitarny

Więcej informacji

KIK/33

Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Więcej informacji

Cel 2 "Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów
objętych koncentracją geograficzną, z preferencją do wielosektorowego podejścia programowego".

Nr
programu

Tytuł programu

Instytucja Realizująca

Więcej informacji

KIK/56

Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy

Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Rzeszowie

Więcej informacji

KIK/58

Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Więcej informacji

KIK/57

Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Więcej informacji

KIK/55

Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

Więcej informacji

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
mapa projektów.jpg
Dialog społeczny - wybrane logo..jpg
Konkurs_POWER_Pielęgniarki.jpg
Pielegniarstwo i położnictwo.jpg
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
grafika
Wprowadzono: 25-05-2016
Ministerstwo Zdrowia
Ilość fotografii: 7